Откриване на процедурата

28 Февруари 2020

Следващ етап

Краен срок за подаване

10 Юли 2020 12:30 (GMT+2)

Етап

Отваряне на заявленията

10 Юли 2020 14:30 (GMT+2)

Етап

Отваряне на офертите

27 Юли 2020 09:00 (GMT+2)

Приключване на процедурата

27 Август 2020

На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от Закона за концесиите и чл. 43б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, с Решение № РК-1 от 28.02.2020 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект “Гражданско летище за обществено ползване Пловдив” - публична държавна собственост. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на процедурата, както и документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в “Официален вестник" на Европейския съюз под 2020/S 045-107466 (04.03.2020 г.).

На 04.03.2020 г. решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер 111-53/04.03.2020 г.

Гражданско летище за обществено ползване Пловдив е летището на втория по големина град в България – гр. Пловдив, с население около 340 000 души. Разположено е на около 10 км югоизточно от Пловдив, близо до село Крумово и до главния път Пловдив – Асеновград. На 3 километра от летищния терминал е разположена железопътна гара Маврудово по жп. линията Пловдив – Асеновград.

Летище Пловдив е обявено за международно летище с Решение № 390 на Министерския съвет от 25.09.1992 г.

Към момента Летище Пловдив се управлява от “Летище Пловдив” ЕАД, еднолично търговско дружество със 100% държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила.

Регистрация

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на летище Пловдив
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини Всички новини  ▶

Съобщение във връзка с процедурата

14 Октомври 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 14 октомври 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка № 2020/S 200-486521, с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 26 ноември 2020 г. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената страница на...

Съобщение във връзка с процедурата

12 Октомври 2020 00:00 (GMT+2)

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с Решение № РК-5 от 09.10.2020 г. одобри Обявление за поправка на Обявление № 2020/S 045-107466, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз на 4 март 2020 г. Със същото решение са одобрени и изменения на Документацията за концесията. Обявлението предвижда срокът за под...

Съобщение във връзка с процедурата

10 Юли 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 10 юли 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка № № 2020/S 132-324956, с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 12 октомври 2020 г. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената страница на к...