Указания за регистрация:

Извършването на регистрация е необходимо за достъп на потребителите до информацията и документите, публикувани в Електронната Информационна зала на Интернет страницата на проекта - част Работно пространство (data room). Това е информация, която е чувствителна по своя характер, което налага регистрация. Обявлението за концесията, решението за откриване на процедурата, документацията за концесията, включително проекта на концесионен договор, както и обосновката на концесията, са достъпни без регистрация.

Потребителите следва да се съобразят със следните указания за регистрация:

  1. Потребителят попълва задължителните полета в регистрационната форма;
  2. След попълване на задължителните полета и изпращане на регистрационната форма, потребителят получава e-mail с указания за активиране на профила.

Регистрация

Съгласен съм личните ми данни да бъдат съхранявани и обработвани от МТИТС във връзка с получаването на достъп до Работното пространство за срок не по-кратък от провежданата процедура за определяне на концесионер на летище Пловдив
Уведомления по е-мейл
Полетата отбелязани със * са задължителни
Новини
Начало | Новини

Съобщение във връзка с процедурата

10 Юли 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 10 юли 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка № № 2020/S 132-324956, с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 12 октомври 2020 г. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената страница на к...

Съобщение във връзка с процедурата

15 Април 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 15 април 2020 г. в Официален вестник на Европейския съюз е публикувано Обявление за поправка №  2020/S  074 - 177384 , с което е удължен срока за подаване на заявления и оферти до 10 юли 2020 г.. Изменената Документация за концесията е публикувана в Националния концесионен регистър по партидата на концесията, както и на нарочно създадената ст...

Съобщение във връзка с процедурата

04 Март 2020 00:00 (GMT+2)

Днес, 04 март 2020 г., в "Официален вестник" на Европейския съюз под № 2020/S 045-107466 е публикувано обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" - публична държавна собственост. Решението за откриване на процедурата, обявлението за конце...

1 2 3