На основание чл. 71, ал. 1 и чл. 72 от Закона за концесиите и чл. 43б, ал. 1 и ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване, с Решение № РК-1 от 28.02.2020 г. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията откри процедура за определяне на концесионер и възлагане на концесия за строителство на обект “Гражданско летище за обществено ползване Пловдив” - публична държавна собственост. С посоченото решение на министъра е одобрено обявлението за откриване на процедурата, както и документацията за концесията.

Обявлението за откриване на процедурата е публикувано в “Официален вестник" на Европейския съюз под 2020/S 045-107466 (04.03.2020 г.).

На 04.03.2020 г. решението за откриване на процедурата, обявлението за концесията, обосновката на концесията и документацията за концесията са публикувани по партидата на процедурата в Националния концесионен регистър под номер 111-53/04.03.2020 г.

Гражданско летище за обществено ползване Пловдив е летището на втория по големина град в България – гр. Пловдив, с население около 340 000 души. Разположено е на около 10 км югоизточно от Пловдив, близо до село Крумово и до главния път Пловдив – Асеновград. На 3 километра от летищния терминал е разположена железопътна гара Маврудово по жп. линията Пловдив – Асеновград.

Летище Пловдив е обявено за международно летище с Решение № 390 на Министерския съвет от 25.09.1992 г.

Към момента Летище Пловдив се управлява от “Летище Пловдив” ЕАД, еднолично търговско дружество със 100% държавна собственост на капитала, в което правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията.

Настоящата процедура за концесия се открива в съответствие със Закона за концесиите и Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия.

Документи